HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Statistisch Onderzoek
(alleen voor de profielen CM en EM)

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je een stelling of onderzoeksobject bepaalt en d.m.v. een enquête nagaat of de stelling juist is, dan wel wat voor conclusies je over je onderzoeksobject kunt trekken.

De enquête moet minstens  5 vragen bevatten (afgezien van de triviale vragen naar leeftijd, geslacht e.d.) en dat kunnen open vragen of meerkeuzevragen zijn.

Laat de door jou bedachte vragen eerst aan je docent zien, voordat je de enquête gaat afnemen (dit om mogelijke problemen te voorkomen).

De enquête moet aan minstens 25 mensen worden voorgelegd. Dat kan gebeuren in je familie- of kennissenkring, in een klas op school, maar ook huis-aan-huis of bij de ingang van een supermarkt, enz., maar wel zodanig dat er geen overlast ontstaat.

Als dit veldwerk volbracht is, ga je de resultaten verwerken in tabellen, grafieken en misschien zelfs kruistabellen. Gebruik zo veel mogelijk verschillende, maar wel toepasselijke vormen van grafische representatie (zie de betreffende hoofdstukken in je wiskundeboeken).

Het eindverslag bevat ten slotte nog de conclusies uit je onderzoek en eventuele andere opmerkingen die je van belang acht.

Enkele suggesties: kwaliteit van de school, sportdeelname bij leerlingen, aanbod in de schoolkantine, mening over de inspraak op school, de Tweede Fase, het rookgedrag, toekomstverwachtingen van leerlingen, het aanbod van buitenschoolse activiteiten, de kwaliteit van de beroepsvoorlichting op school, inkomsten- en uitgavenpatroon van jongeren, het gedrag t.a.v. het milieu, enz

Beoordeling: Het standaardcijfer voor dit werkje is een 7. Voor erg origineel werk wordt het cijfer hoger en voor afgeraffeld werk lager en indien erg onder de maat zelfs onvoldoende.

Tijdpad: Uiterlijk 7 april moet je je onderwerp doorgeven en met wie je samenwerkt; uiterlijk 28 april is er een voortgangscontrole, waarin je laat zien waar je mee bezig bent (dan laat je bijv. je vragen zien) en hoe je je werkstuk gaat presenteren; uiterlijk 12 mei is je werkstuk gereed en ingeleverd. Het overschrijden van de uiterste data levert strafpunten op.

N.B. Het gewogen gemiddelde (1:2:2) van de drie cijfers die je voor de praktische opdrachten hebt behaald telt als eindcijfer PO mee voor 30 % van het schoolexamencijfer.

Inleveren kan per e-mail op: werkstukken@koezeweb.info
Vragen stellen kan op wiskunde@koezeweb.info

Erg interessante resultaten worden gepubliceerd in de TAS, zodat andere leerlingen en docenten daar ook kennis van kunnen nemen.

GK, 25 juli 2005